Hyzmatymyz

Size güýçli “Asic” magdan enjamlary bilen üpjün ediň we pudagyň birinji derejeli müşderi hyzmatyndan ýokary bolmaga çalyşyň.

Satyn alyjylaryň hemmesi önümiňiz ammardan çykmazdan ozal maşyny arassalamak we hasaplaýyş güýji maglumatlary synagynyň wideosyny alarlar we enjamyň hakyky ýagdaýyny uzakdan barlarlar.Satyn alnandan soň 24 sagadyň dowamynda aýratyn satuw hyzmatlaryny hödürleýäris.

 • 矿 机 - 英文版
 • 显卡 英文版
 • 电源 - 英文版

Iň soňky önümlerimiz

Biz hakda

Şençzhenen Siýangjie Tehnologiýa Co., Ltd 2014-nji ýylyň aprelinde döredildi.“Cryptocurrency dag”, “bulut” hasaplaýyş, dolandyrylýan magdan howuzlary, magdan howuzlary, hosting we apparat üpjünçiliginde hyzmatlar berýäris.
Biziň kompaniýamyz iň täze blockchain tehnologiýasyna ünsi jemleýär we bu ugurda global bitewi çözgüt üpjün ediji bolmagy maksat edinýär.

Hytaýda öndürildi Globalsources

Iň soňky sitata üçin bize ýüz tutuň

Müşderi synlary
Müşderi
 • guojia
  G ********* s

  Örän rahat amal we çalt eltip bermek.Önümiň hili.Akymly aragatnaşyk, meniň agentim Aýlin ol ýerdäki iň oňat müşderi hyzmatyny hödürleýär, örän dostlukly we hünärmen, ýokary maslahat berilýär.

  • pingjia
  • pingjia
 • guojia
  M ***** F.

  Hil elementi we iň gowy hyzmatlar!maslahat beriji!zatlar hem gaty dostlukly we gowy!Janly sag bol!

  • pingjia
  • pingjia
 • guojia
  J ******** s

  Işlemek üçin ajaýyp kompaniýa we býudjetimde meniň üçin iň gowy enjamy almagy başardy!Indiki magdançymy şu ýerden satyn alaryn!

  • pingjia
  • pingjia
 • guojia
  H ********** n

  Ajaýyp hyzmat, sargydymy garaşylşy ýaly bir hepdeden soň aldy, gaty maslahat berilýär.

  • pingjia
  • pingjia
 • guojia
  S ****** n

  Cola - satyn almak we eltip bermek işinde meni her ädim täzeledi.ibermezden ozal önümiň nähili işleýändigini görkezýän wideo döretdi.

  • pingjia
  • pingjia
 • guojia
  A ****** i

  Kompaniýany dolandyrarys, kepillik möhletinde bölümlerimde kynçylyk çekdik we olar muny çözmäge synanyşýarlar.iň ýokary ýyldyz Satyjy Besia Liu

  • pingjia
  • pingjia

Kompaniýa habarlary

Kengan iň soňky A13 seriýaly magdançylary çykardy

“Canaan Creative”, ASIC-iň ýokary öndürijilikli hasaplaýyş çip dizaýnyna, çip gözlegine we ösüşine, hasaplaýyş enjamlarynyň önümçiligine we programma üpjünçiliginiň hyzmatlaryna ünsi jemleýän tehnologiýa kompaniýasy bolan Kanan (NASDAQ: CAN) magdan öndürýän maşyn öndüriji.Kompaniýanyň göz öňüne getirişi “Superkompýuter biziň ...

Bitcoin 20,000 ABŞ dollaryna çenli dikeldilýär

Birnäçe hepde ýalňyşlykdan soň, Bitcoin sişenbe güni has ýokary çykdy.Bazar kapitalizasiýasy boýunça iň uly cryptocurrency, soňky 24 sagadyň dowamynda takmynan 5 göterim ýokarlap, 20,300 dollar töweregi söwda etdi, sebäbi uzak möhletleýin töwekgelçilige garşy maýadarlar üçünji çärýekdäki girdeji hasabatlaryndan birneme höweslendirdiler ...

 • Magdan maşynynyň eksport tejribesi

Biz bilen habarlaşyň

 • Salgysy: No. 525, Bulong Road, Maantang jemgyýeti, Bantian köçesi, Longgang etraby, Şençzhenen, Guangdong, Hytaý
 • Telefon: 0086-13802589874
 • E-mail: sales005@2140miner.com
 • Skype: 0086-13802589874