Hyzmatymyz

Size güýçli “Asic” magdan enjamlary bilen üpjün ediň we pudagyň birinji derejeli müşderi hyzmatyndan ýokary bolmaga çalyşyň.

Satyn alyjylaryň hemmesi önümiňiz ammardan çykmazdan ozal maşyny arassalamak we hasaplaýyş güýji maglumatlary synagynyň wideosyny alarlar we enjamyň hakyky ýagdaýyny uzakdan barlarlar.Satyn alnandan soň 24 sagadyň dowamynda aýratyn satuw hyzmatlaryny hödürleýäris.

 • güýç-bitmain (1)
 • güýç-bitmain (3)
 • güýç-bitmain (4)

Iň soňky önümlerimiz

Biz hakda

Şençzhenen Siýangjie Tehnologiýa Co., Ltd. 2014-nji ýylyň aprelinde döredildi.“Cryptocurrency dag”, “bulut” hasaplaýyş, dolandyrylýan magdan howuzlary, magdan howuzlary, hosting we apparat üpjünçiliginde hyzmatlar berýäris.
Biziň kompaniýamyz iň täze blockchain tehnologiýasyna ünsi jemleýär we bu ugurda global bitewi çözgüt üpjün ediji bolmagy maksat edinýär.

Hytaýda öndürildi Globalsources

Iň soňky sitata üçin bize ýüz tutuň

Müşderi synlary
Müşderi
 • guojia
  G ********* s

  Örän rahat amal we çalt eltip bermek.Önümiň hili.Akymly aragatnaşyk, meniň agentim Aýlin ol ýerdäki iň oňat müşderi hyzmatyny hödürleýär, örän dostlukly we hünärmen, ýokary maslahat berilýär.

  • pingjia
  • pingjia
 • guojia
  M ***** F.

  Hil elementi we iň gowy hyzmatlar!maslahat beriji!zatlar hem gaty dostlukly we gowy!Janly sag bol!

  • pingjia
  • pingjia
 • guojia
  J ******** s

  Işlemek üçin ajaýyp kompaniýa we býudjetimde meniň üçin iň gowy enjamy almagy başardy!Indiki magdançymy şu ýerden satyn alaryn!

  • pingjia
  • pingjia
 • guojia
  H ********** n

  Ajaýyp hyzmat, sargydymy garaşylşy ýaly bir hepdeden soň aldy, gaty maslahat berilýär.

  • pingjia
  • pingjia
 • guojia
  S ****** n

  Cola - satyn almak we eltip bermek işinde meni her ädim täzeledi.ibermezden ozal önümiň nähili işleýändigini görkezýän wideo döretdi.

  • pingjia
  • pingjia
 • guojia
  A ****** i

  Kompaniýany dolandyrarys, kepillik möhletinde bölümlerimde kynçylyk çekdik we olar muny çözmäge synanyşýarlar.iň ýokary ýyldyz Satyjy Besia Liu

  • pingjia
  • pingjia

Kompaniýa habarlary

“Ethereum” gatlak-2 torlarynyň ösüşi 2023-nji ýylda dowam etdiriler

Ethereumda öňdebaryjy gatlak-2 ulgamlary soňky döwürde gündelik işjeň ulanyjylaryň we tölegleriň köpelendigini gördi.Ethereum gatlak-2 torlary soňky birnäçe aýyň içinde partlaýjy ösüş tapgyryny başdan geçirdi, bu tendensiýa 2023-nji ýylda dowam etdirilmeli. Soňky maglumatlara görä, öňdebaryjy gatlak-2 torlary ha ...

Ucadro energiýasy arkaly Bitcoin gazmagy meýilleşdirýär

Ucadro energiýasy arkaly Bitcoin gazmagy meýilleşdirýär

Golaýda täze dörän Bitcoin dag kompaniýasy TeraWulf haýran galdyryjy meýilnama yglan etdi: Bitcoin gazmak üçin ýadro energiýasyny ulanarlar.Bu ajaýyp meýilnama, sebäbi adaty Bitcoin gazyp almak köp elektrik energiýasyny talap edýär we ýadro energiýasy birneme arzan we ygtybarly energiýa çeşmesidir.TeraWulf & ...

 • Magdan maşynynyň eksport tejribesi